TECHNICKÉ SLUŽBY

Recyklační dvůr

recyklacni-dvur

Umístění :

v areálu TS služeb s.r.o., Soškova ulice 1346, Nové Město na Moravě.

kontakt:

Zdeněk Šikula, MBA, telefon: +420 566 598 803, 602 560 756, e-mail: zdenek.sikula@ts.nmnm.cz

 

obsluha sběrného dvora

telefon: 775 018 794

Provozní doba:

pondělí 6.00 14.00 firmy
úterý 6.00 14.00 firmy
středa 7.00 17.00 občané a firmy
čtvrtek 6.00 14.00 firmy
pátek 6.00 14.00 firmy
sobota 8.00 11.00 občané – prosinec až březen
sobota 7.00 12.00 občané – duben až listopad

Sběrný dvůr slouží k sběru vybraných druhů nebezpečných odpadů od občanů a firem Nového Města na Moravě a okolí. Dále je využíván ke sběru využitelných složek komunálního odpadu /papír, sklo, plasty, kov apod./objemných součástí komunálního odpadu stavebního odpadu od občanů, zpětného odběru elektrozařízení (lednice, televizory, zářivky, monočlánky, apod.).

Stručný popis zařízení

Sběrný dvůr je klasickým modelem sběrného místa, kde jsou odpady pouze dočasně skladovány a potom předávány oprávněným osobám k likvidaci. V průběhu manipulace s odpady nejsou odpady nijak upravovány, nejsou měněny jejich fyzikální a chemické vlastnosti.

Ke sběru ostatního odpadu slouží zpevněná plocha před halou sběrného dvora, na které jsou umístěny velkoobjemové kontejnery počtu 10. Kusů.

Do těchto kontejnerů se ukládají tyto odpady:

stavební suť, železo, objemný odpad, textil, sklo a plastové předměty a jiné odpady kategorie ostatní.

Ke sběru nebezpečného odpadu slouží polovina haly, kde jsou tyto odpady ukládány do speciálních IBC kontejnerů a speciálních sudů se záchytnými vanami. Tento sklad je vybaven havarijní bezodtokovou jímkou.

Druhá polovina haly slouží ke zpětnému odběru elektrozařízení a k dotřiďování vytříděných složek komunálního odpadu.

Areál Sběrného dvora je oplocen a kolem areálu je zbudován záchytný systém, sloužící k odvádění povrchových vod.

Provoz sběrného dvora se řídí provozním řádem a obecně závaznou vyhláškou Města Nového Města na Moravě o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města a v jeho místních částech viz dokumenty.

Druhy odebíraných odpadů pro občany Nového Města na Moravě a jeho místních částí jsou uvedeny v příloze č.2 obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Právnické osoby mohou odevzdávat odpady dle přílohy č.2 Provozního řádu

Cena za likvidaci odpadu:

V odkazu níže naleznete přehled aktuálních cen za likvidaci odpadu odevzdaného na recyklační dvůr. Ceny platí pro fyzické i právnické osoby.

Pro občany Nového Města na Moravě a jeho místních částí (dále jen „občané“) je likvidace většiny odpadů zahrnuta v místním poplatku za komunální odpad, tj. zdarma. Výjimku tvoří pouze směsné stavební a demoliční odpady (suť obsahující např. keramickou dlažbu a obklady – kód 170904), asfaltové směsi obsahující dehet (ipa, lepenka – kód 170301), stavební materiály obsahující azbest (eternit – kód 170605)  – likvidaci těchto odpadů je zpoplatněna vždy.

Zároveň „občané“ zaplatí i likvidaci směsí nebo oddělených  frakcí betonu, cihel, tašek (stavební suť – kód 170107) za množství nad 200 kg za osobu a rok.

Každá osoba je z důvodu evidence odpadů povinna při předávání odpadu na recyklačním dvoře  předložit platný občanský průkaz.

Ceny za likvidaci odpadu předaného na recyklační dvůr (platné od 1.3.2023)

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.