TECHNICKÉ SLUŽBY

Nakládání s odpady

Kontakt:

Zdeněk Šikula, MBA, telefon: +420 566 598 803, 602 560 756, e-mail: zdenek.sikula@ts.nmnm.cz

Úřední hodiny:

Po-Pá: 6:00 – 14:30

Společnost TS služby s.r.o. se zabývá dopravou a likvidací jak komunálních,tak i průmyslových odpadů včetně nebezpečných.

Zajišťujeme zákazníkům komplexní službu od přistavení kontejnerů na odpady, jejich odvoz a likvidaci, případně vedení evidence odpadů a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Zajišťujeme svoz a likvidaci:

 • směsného komunálního odpadu z nádob: 110, 120, 240,660, 1100 l, pytlů a odpadu obdobného od právnických osob a institucí
 • tříděných odpadů: sklo, plasty, papír, /kontejnery,nádoby/- od občanů i právnických osob a institucí, pronájem kontejnerů,
 • bioodpadů
 • objemných odpadů
 • nebezpečných odpadů
 • stavebních sutí a ostatního materiálu
 • odpadů z rekreačních oblastí

Pro svoz odpadů používáme tyto vozidla:

 • vozidla svozová s lineárním stlačováním pro svoz popelnicových nádob kontejnerů 110, 240, 770, 1100 litrů
 • vozidla MAN na svoz velkoobjemových kontejnerů do 5 t, o objemu 3m3 – 15 m3
 • Multicar FUMO M30 s maloobjemovými kontejnery o objemu 1,7 m3, 1,2 m3 s klapkou

KOMUNÁLNÍ ODPADY

Zajišťujeme svoz směsného komunálního odpadu ze sběrových nádob kovových či plastových o objemu od 110 do 1100 litrů.
Tento svoz zajišťujeme pro :

Město Nové Město na Moravě

Obce ve spr. působnosti města – Olešná, Maršovice,Petroviče, Pohledec, Jiříkovice, Slavkovice, Hlinné, Rokyto, Studnice

Městys Sněžné

Obce: Krásné, Daňkovice, Líšná, Fryšava, Tři Studně, Milovy, Blatiny, Křižánky, Kuklík, Věcov, Vlachovice , Nová Ves, Zubří, Křídla, Radešínská Svratka, Hodiškov, Radešín, Račice

Frekvence svozu se řídí potřebami zákazníka, podrobnější podmínky jsou určeny smlouvou.

Plán svozu komunálního odpadu viz. dokumenty

Zůstala vaše odpadová nádoba nevyvezena? Možná to bylo právě z tohoto důvodu:

 • v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (stavební suť, beton, cihly, zemina, uhynulá zvířata, odpad viditelně pocházející ze zdravotnictví, odpad z údržby zeleně)
 • zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanismus svozového vozidla
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy
 • ve svozové nádobě je horký popel

Obsluha svozových vozidel provádí při vyprazdňování vizuální kontrolu vrchních vrstev odpadu po otevření odpadové nádoby.

Systém třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí podle následujícího systému:

 • využitelné složky
 • papír, lepenka, sklo, plasty, nápojové kartony, železný šrot, textil a oděvy
 • nebezpečný odpad – nebezpečné složky komunálního odpadu
 • léky, olověné akumulátory, upotřebené motorové a převodové oleje apod.
 • objemný odpad
 • starý nábytek, linoleum, koberce a pod.
 • směsný odpad – zbytkový

Určená místa pro odkládání komunálních odpadů

 • Určená místa pro odkládání komunálních odpadů, jsou místa na území města a místních částí, která jsou technicky přizpůsobená a vybavená pro odkládání komunálních odpadů.
 • Sběrné nádoby – popelnicové nádoby,kontejnery, plastové pytle pro jednotlivé složky komunálního odpadu.
 • Sběrný dvůr – recyklační dvůr, kde jsou jednotlivé vytříděné složky komunálního odpadu odebírány v souladu s provozním řádem viz. Recyklační dvůr
 • Sběrná místa mobilního sběru, kde jsou jednotlivé vytříděné složky komunálního odpadu odebírány.

Systém nakládání s odpadem v rámci území města Nového Města na Moravě upravuje obecně závazná vyhláška města o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č. 1/2022.

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.