TECHNICKÉ SLUŽBY

Výběrové řízení na obsazení pozice jednatele

/ Aleš Popelka

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě, Soškova 1346, IČ: 25509187 veřejně oznamují   vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice jednatel (ka) obchodní společnosti TS …

Výběrové řízení na obsazení pozice jednatele

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě, Soškova 1346, IČ: 25509187 veřejně oznamují

 

vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice jednatel (ka)

obchodní společnosti

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě, Soškova 1346, IČ: 25509187

 

  1. Požadujeme:

–    státní občanství ČR (příp. fyzická. osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk),

–    dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům,

–    ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a min. 5 let praxe, vyšší typ vzdělání, delší praxe nebo praxe ve vedoucí pozici výhodou,

–    samostatnost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů, časová flexibilita,

–    občanská a morální bezúhonnost,

–    splňování předpokladů dle zák.č. 451/1991 Sb., v platném znění,

–    organizační a řídící schopnosti, komunikační, prezentační a vyjednávací schopnosti,

–    používání PC a znalost běžného kancelářského software (zejm. textový, tabulkový editor, Internet),

–    řidičské oprávnění skupiny B,

–    znalost problematiky stavební činnosti, odpadového hospodářství, údržby zeleně a správy lesů výhodou, ale ne podmínkou

 

  1. Požadované doklady:

–    písemná přihláška, která bude obsahovat jméno a příjmení, titul uchazeče, místo trvalého pobytu, telefonický a e-mail kontakt na uchazeče (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení),       datum a podpis uchazeče,

–    životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

–    výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků dále obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský     stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

–    ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

–    ověřenou kopii lustračního osvědčení dle §4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na osoby narozené po 1.12. 1971) – doklad postačuje doložit nejpozději ke dni zvolení,

–    čestné prohlášení dle §4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na osoby narozené po 01.12.1971),

–   písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení,

–    písemný návrh základní koncepce řízení TS služby s.r.o. v rozsahu max. jedné strany A4 (podrobnější část koncepce může být její samostatnou přílohou)

 

  1. Lhůta a místo pro podání přihlášky:

Přihlášky s požadovanými doklady podejte laskavě nejpozději do 08.08.2019 na adresu:

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, k rukám starosty města, na obálku uchazeči uvedou „výběrové řízení jednatel TS služby s.r.o.“

Doručením přihlášky do výběrového řízení uchazeči souhlasí se zveřejněním písemného návrhu koncepce (vyjma osobních údajů) řízení TS služby s.r.o..

 

Nabízíme kreativní práci dle smlouvy o výkonu funkce jednatele/ky při vedení obchodní společnosti města, uplatnění manažerských schopností při jejím řízení a marketingu, funkční období 6 let od 01.01.2020. 

 

Ing. Jiří Brychta v. r.

jednatel TS služby s.r.o.

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.