Recyklační dvůr

recyklacni-dvur

Umístění :

v areálu TS služeb s.r.o., Soškova ulice 1346, Nové Město na Moravě.

kontakt: Popelka Aleš

telefon:566 598 803
e-mail: ales.popelka@ts.nmnm

obsluha sběrného dvora

telefon: 775 018 794

Provozní doba:

pondělí 6.00 14.00 firmy
úterý 6.00 14.00 firmy
středa 7.00 17.00 občané a firmy
čtvrtek 6.00 14.00 firmy
pátek 6.00 14.00 firmy
sobota 8.00 11.00 občané

Sběrný dvůr slouží k sběru vybraných druhů nebezpečných odpadů od občanů a firem Nového Města na Moravě a okolí. Dále je využíván ke sběru využitelných složek komunálního odpadu /papír, sklo, plasty, kov apod./objemných součástí komunálního odpadu stavebního odpadu od občanů, zpětného odběru elektrozařízení (lednice, televizory, zářivky, monočlánky, apod.).

Stručný popis zařízení

Sběrný dvůr je klasickým modelem sběrného místa, kde jsou odpady pouze dočasně skladovány a potom předávány oprávněným osobám k likvidaci. V průběhu manipulace s odpady nejsou odpady nijak upravovány, nejsou měněny jejich fyzikální a chemické vlastnosti.

Ke sběru ostatního odpadu slouží zpevněná plocha před halou sběrného dvora, na které jsou umístěny velkoobjemové kontejnery počtu 10. Kusů.

Do těchto kontejnerů se ukládají tyto odpady:

stavební suť, železo, objemný odpad, pneumatiky, textil, sklo a plastové předměty a jiné odpady kategorie ostatní.

Ke sběru nebezpečného odpadu slouží polovina haly, kde jsou tyto odpady ukládány do speciálních IBC kontejnerů a speciálních sudů se záchytnými vanami. Tento sklad je vybaven havarijní bezodtokovou jímkou.

Druhá polovina haly slouží ke zpětnému odběru elektrozařízení a k dotřiďování vytříděných složek komunálního odpadu.

Areál Sběrného dvora je oplocen a kolem areálu je zbudován záchytný systém, sloužící k odvádění povrchových vod.

Provoz sběrného dvora se řídí provozním řádem a obecně závaznou vyhláškou Města Nového Města na Moravě o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města a v jeho místních částech viz dokumenty.

Druhy odebíraných odpadů pro občany Nového Města na Moravě a jeho místních částí jsou uvedeny v příloze č.2 obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Právnické osoby mohou odevzdávat odpady dle přílohy č.2 Provozního řádu

 
Dotazník